Положення про раду старійшин

Додаток 2 до наказу
начальника відділу культури
районної державної адміністрації
____________№________

Положення про раду старійшин при відділу культури районної державної адміністрації

1. Рада старійшин при відділі культури районної державної адміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при секторі культури з метою сприяння здійсненню повноважень та залучення досвіду відомих Заслужених працівників культури України та досвідчених фахівців сфери управління закладами культури району до визначення конкретних шляхів та можливостей подальшого розвитку культурної галузі району.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням.
3. Метою Ради є:
- допомога в роботі відділу культури  районної державної адміністрації та структурних підрозділів по обговоренню конкретних шляхів та можливостей подальшого соціально-економічного розвитку галузі, визначенню стратегії на середню та довготривалу перспективу її розвитку на шляху ринкових реформ, якісному оновленню механізму управління галуззю;
- прийняття участі в обговоренні та визначенні напрямів соціальної політики, розробці заходів, спрямованих на вдосконалення по наданню культурних послуг населенню, ознайомлення з культурно-просвітницькими проектами, які мають визначальне значення для Голопристанщини.
4. Основними завданнями та функціями Ради є:
- збір та аналіз інформації щодо виконання районних програм;
- вплив на формування громадської думки, виховання високодуховної молоді, моральне здоров'я населення та створення атмосфери прозорості і реалістичної влади;
- розгляд з відповідними фахівцями та керівниками підвідомчих установ відділу культури  районної державної адміністрації питання та проекти, що стосуються збалансованості розвитку культурної галузі району, висловлює щодо них свою думку, розробляє рекомендації та вносить пропозиції.
5. Рада формується з відомих  фахівців    та досвідчених спеціалістів в галузі культури району.
6. Зміни до складу Ради вносяться її головою за погодженням з заступником голови Ради, який затверджує їх відповідним наказом.
7. Робота Ради проводиться згідно плану, що  затверджується на її засіданні. Засідання скликається не рідше чотирьох разів на рік. Позачергові засідання ради скликаються за рішенням голови Ради або за пропозицією більшості членів.
8. Рішення та рекомендації Ради приймаються більшості голосів її членів.
9. Координацію діяльності Ради здійснює заступник голови Ради, методичну допомогу – члени ради.
10. Члени Ради можуть долучатися до розробки важливих регіональних програм, узгодження проектів, окремих матеріалів за дорученням голови чи заступника Ради.
11. Члени ради можуть брати участь у засіданнях апаратної наради відділу культури районної державної адміністрації, нарадах та семінарах з питань розвитку культури.
12. За дорученням голови Ради члени Ради можуть приймати участь у засіданнях робочих груп, координаційних рад, що діють при  відділі культури районної державної адміністрації, з питань економічного, соціального та культурного розвитку району.
13. Рада організовує свою діяльність на основі принципу гласності, відкритості та з урахуванням громадської думки. Про результати діяльності Ради рішення повідомляються зацікавленим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, на підприємства, установи  та організації району, в засоби масової інформації. Пропозиції Ради оформлюються протокольно та мають рекомендаційний характер.
14. Положення розроблено згідно з Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та регламентом районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.
 
 
Завідувач відділа культури 
районної державної адміністрації 
О.В.Олексюк