Положення про Палату соціального партнерства

Додаток 2 до наказу начальника відділу культури і туризму районної державної адміністрації 01.06.2012 № 28

ПОЛОЖЕННЯ про Палату соціального партнерства при відділі культури і туризму Голопристанської районної державної адміністрації

1. Палата соціального партнерства при відділі культури і туризму Голопристанської районної державної адміністрації (далі - Палата соціального партнерства ) є рівноправним соціальним партнером у справах підготовки та проведення фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів та урочистостей, а також являється консультативно-дорадчим органом , який утворюється при відділі культури і туризму районної державної адміністрації з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в галузі культури та туризму.

2. У своїй діяльності Палата соціального партнерства керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в галузі культури та туризму, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням.

3. Основними завданнями Палати соціального партнерства є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади;

- організація фандрайзенгових кампаній по збору спонсорських коштів на проведення районних та відкритих фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів та урочистостей;

- створення умов для покращення інвестиційного клімату в галузі культури і туризму на теренах Голопристанського району;

- створення передумов для організації роботи ресурсного центру громадських організацій Голопристанського району.

4. Палата соціального партнерства відповідно до покладених на неї основних завдань:

- готує і подає пропозиції до орієнтованого плану проведення консультацій з громадськістю;

- подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

- подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

- розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

- здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку до районної державної адміністрації;

- систематично інформує громадськість, зокрема, через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

- акумулює спонсорські кошти на проведення районних та відкритих фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів та урочистостей на рахунках громадських організацій, протокольно закріплених за визначеними заходами;

- проводить адміністрування визначених районних та відкритих фестивалів та конкурсів, культурно-масових заходів та урочистостей.

5. Палата соціального партнерства з метою покладених на неї завдань має право:

- отримувати в установленому порядку від органу виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії експертні групи) відповідно до напрямів роботи Палати;

- залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

- проводити збори.

6. До складу Палати соціального партнерства включаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об`єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

7. Палату соціального партнерства очолює голова, який обирається членами Палати строком на два роки. Голова Палати соціального партнерства має заступників, які обираються з членів ради за його поданням.

Голова Палати соціального партнерства:

- організовує діяльність Палати;

- скликає та організовує підготовку засідання Палати;

- підписує документи від імені Палати;

- представляє Палату соціального партнерства у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

8.Палата соціального партнерства провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Палати соціального партнерства є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях Палати соціального партнерства можуть брати участь керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади.

9. Рішення Палати соціального партнерства є правомочним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Палати соціального партнерства мають рекомендаційний характер.

10. Для організаційного забезпечення своєї роботи Палата соціального партнерства може утворювати робочий орган - секретаріат.

Порядок роботи секретаріату визначається Палатою соціального партнерства.

Головний спеціаліст відділу

Культури і туризму районної

державної адміністрації Н. М. Безкровна